Testas: Bylų tvarkymas (ECDL_M2_3K)


1.Kurie iš pateiktų bylų plėtinių yra pakuotų bylų plėtiniai (1)
   ZIP
   BMP
   TAR
   RAR
   PPS
2.Kuri veiksmų seka bus teisinga norint atlikti katalogų ir bylų paiešką kompiuteryje? (1)
   Start->Search->For People
   Start->Search->Using Microsoft Outlook
   Start->Search->On The Internet
   Start->Search->For Files and Folders
   Start->Search->Find
3.Kokiomis programomis atliekamas katalogų ir bylų tvarkymas? (1)
   My Computer, Windows Explorer
   Search, Control Panel
   Ms Word, Ms Excel
   Ms Word, Search
   Ms Word, Wordpad
4.Kurios komandos nėra priemonių juostos mygtuko Views meniu? (1)
   Details
   Large Icons
   Small Icons
   Delete
   List
5.Koks yra vykdomosios bylos (programos) plėtinys? (1)
   doc
   gif
   txt
   xls
   exe
6.Kokie iš pateiktų nėra standartiniai objektų parinkimo lange atvejai (1)
   vieno objekto parinkimas
   lyginių/nelyginių objektų parinkimas
   daug gretimų objektų parinkimas
   daug negretimų objektų parinkimas
   visų objektų parinkimas
7.Ar bylos savybių langą galima išsikviesti iš abiejų programų My Computer ir Windows Explorer langų? (1)
   galima
   negalima
8.Kuri sakinio pabaiga teisinga - Informacija Windows aplinkoje yra talpinama ...? (1)
   į bylas
   į katalogus
9.Ar kuriant katalogą naudojamas vardo plėtinys? (1)
   naudojamas
   nenaudojamas
10.Kokios komadų sekos pagalba vykdomas informacijos perkėlimas? (1)
   EDIT->COPY->EDIT->PASTE
   EDIT->CUT->EDIT->PASTE
11.Katalogai ir bylos, kuriomis gali naudotis ir kiti tinklo vartotojai vadinami...? (1)
   paskirstytais
   bendraisiais
   laisvo naudojimo
   nutolusiais
   pareikalaujamais
12.Kurie iš pateiktų bylų vardų yra teisingi? (1)
   1skyrus_*.doc
   a2:skyrius.txt
   ab3!skyrius_
   4skyrius_/a.exe
   b5>skyrius>.tmp
13.Kurios komandų sekos pagalba keičiamas programų My Computer arba Window Explorer lango pavidalas? (1)
   Tools->Folder Options
   View
   Edit
   Edit->Select All
   File->Properties
14.Kuria komanda (komandų seka) pradedamas naujo katalogo kūrimas? (1)
   Refresh
   Arrange Icons
   File->Create
   File->New->Folder
   File->New->Shortcut
15.Kuri komandų seka naudojama susieti bylas su programomis? (1)
   Start->Search->For files and Folders
   My Computer->Tools->Synchronize
   My Computer->View->Customize This Folder
   My Computer->Tools->Folder Options->File Types->New Type
   My Computer->File->New->Folder
16.Ko negalima atlikti tiesiogiai dirbant su My Computer arba Windows Explorer programa? (1)
   sukurti naują katalogą arba nuorodą
   taisyti bet kurios bylos ar kito objekto savybių
   tvarkyti paleisties meniu nuostatų
   prisijungti (atsijungti) prie tinkle esančio disko (kompiuterio)
   taisyti bylų susiejimą su taikomosiomis programomis ir atliekamus veiksmus
17.Kokia yra pagrindinė katalogų naudojimo priežastis? (1)
   planingai padalinti kompiuterio išorinę atmintinę
   pagreitinti kompiuterio darbą
   padidinti kompiuterio išorinėje atmintinėje talpinamos informacijos kiekį
   sistemiškai organizuoti konkrečioje išorinėje atmintinėje esančias bylas
   padidinti informacijos saugojimo patikimumo lygį
18.Kuris iš paminėtų veiksmų nėra priskiriamas prie pagrindinių katalogų tvarkymo veiksmų? (1)
   kūrimas
   kopijavimas
   perkėlimas
   pervardinimas
   padidinimas/sumažinimas
19.Ar teisingas tvirtinimas - Windows aplinkoje iš anksto sutarta, kuri taikomoji programa susieta su tam tikro tipo bylomis? (1)
   teisingas
   neteisingas
20.Ar galima automatiškai suskaičiuoti bylas kataloge, kuris turi žemesnio lygio katalogų? (1)
   galima
   negalima

© J. Ablonskis , 2002-2003 m.