tus0.gif (69 bytes)
 

ELEKTRONINĖS KNYGOS

tus0.gif (69 bytes)

Gintautas GRIGAS
PROGRAMAVIMAS PASKALIU

7. DUOMENŲ STRUKTŪROS

Kai programoje atsiranda daug paprastųjų sakinių arba kelis sakinius reikia laikyti vienu, tuos sakinius jungiame į stambesnius, struktūrinius sakinius, dar vadinamus valdymo struktūromis. Daugelis sakinių pavirsta vienu sakiniu.

Kai programoje atsiranda daug paprastųjų duomenų (reikšmių) arba kelis duomenis reikia laikyti vienu, tuos duomenis jungiame į stambesnius, struktūrinius duomenis, dar vadinamus duomenų struktūromis. Daugelis duomenų (reikšmių) tampa vienu duomeniu (reikšme).

7.1. Įrašas

Dažnai programose pasitaiko tarpusavyje susijusių kintamųjų ir jų reikšmių. Pavyzdžiui, data apibūinama trimis reikšmėmis – metais, mėnesiu, diena. Visus tris datos komponentus programose pavadindavome skirtingais vardais ir operuodavome kaip su atskirais komponentais. Kai operuojame su viena data, tai nepatogumų nejaučiame. Tačiau, kai toje pačioje programoje prireikia kelių datų, atsiranda kelis kartus daugiau vardų ir sunkiau susigaudyti. Iš dalies tų sunkumų išvengdavome, parinkdami vardus pagal sistemą:

mt1,   mn1,   dn1,
mt2,   mn2,   dn2   ir t. t.

Tačiau Paskalio kalboje yra numatytas kur kas geresnis būdas duomenims grupuoti. Programoje aprašomi nauji duomenų tipai, kurių reikšmės sudaromos iš kitų, jau žinomų duomenų tipų reikšmių. Tokie duomenų tipai vadinami struktūriniais.

Aprašysime duomenų tipą ir pavadinkime jį vardu data,

type data = record
                    
metai: 1..maxint;
                     mėnuo: 1..12;
                     diena: 1..31
                  end

Tai įrašo tipas. Jo aprašas pradedamas žodžiu record ir baigiamas žodžiu end. Tarp jų išvardijamos sudedamosios įrašo dalys, vadinamos laukais. Nurodomas kiekvieno lauko vardas ir tipas. Įrašo lauko tipas gali būti įvairus. Čia aprašytą įrašą sudaro trys laukai: metai, mėnuo ir diena. Jų tipai yra įvairios sveikųjų skaičių atkarpos. Konstanta maxint žymi didžiausią sveikąjį skaičių kompiuteryje.

Aprašysime daugiau įrašo tipų:

type laikas = record
                       
val: 0..23;
                       min: 0..59;
                       sek: 0..59
                    end;
       
trupmena = record              { paprastoji trupmena }
                            s,                   { skaitiklis }
                            v: integer         { vardiklis }
                         end;

Kiekvienas čia aprašytas tipas yra naujas duomenų tipas. Vadinasi, įrašo negalima laikyti vienu duomenų tipu. Tai tipų šeima.

Aprašius duomenų tipą, toliau programoje galima naudoti tipo vardą kintamiesiems aprašyti, pavyzdžiui:

var šiandien, gimimodata: data

Taip aprašyti kintamieji šiandien ir gimimodata priklauso tipui data. Jų reikšmės yra sudėtinės (įrašai) – jas sudaro trys dalys (laukai).

Ten, kur reikia viso kintamojo reikšmės (įrašo), rašomas kintamojo vardas. Pavyzdžiui, viso įrašo reikšmės priskyrimą galima nurodyti vienu prieskyros sakiniu:

gimimodata := šiandien

Galima operuoti ir su atskirais įrašo laukais. Tada po kintamojo vardo rašomas taškas, o po jo – reikiamo lauko vardas, atskirtas tašku. Pavyzdžiui,

m := šiandien.metai;
d := šiandien.diena;
gimimodata := šiandien.diena

Laukus galima rašyti ir kairėje prieskyros sakinio pusėje, pavyzdžiui:

gimimodata.metai := 1968;
gimimodata.mėnuo := 3

Atlikus šiuos prieskyros sakinius, bus pakeistos dviejų kintamojo gimimodata laukų reikšmės, o trečiojo lauko reikšmė išliks ta pati.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad vienas prieskyros sakinys

gimimodata: = šiandien

prilygsta trims paprastųjų reikšmių prieskyros sakiniams:

gimimometai.metai := šiandien.metai;
gimimodata.mėnuo := šiandien.mėnuo;
gimimodata.diena := šiandien.diena

Taigi, operuodami su sudėtingesnėmis reikšmėmis (įrašais), galime sutrumpinti programos tekstą.

1 pavyzdys.

program datos;
   type data = record
                        
met: 1..maxint;
                         mėn: 1..12;
                         dien: 1..31
                     end;
   var
a, b, c, ankstyva: data;
   function ankstesnė(a, b: data): boolean;
                        { ankstesnė = true, jeigu a ankstesnė negu b }
   begin
      if
a.met < b.met then ankstesnė := true
         else if a.met > b.met then ankstesnė := false
            else if a.mėn < b.mėn then ankstesnė := true
               else if a.mėn > b.mėn then ankstesnė := false
                  else if a.dien < b.dien then ankstesnė := true
                                                   else ankstesnė := false
   end;
begin
  
read(a.met, a.mėn, a.dien);
   read(b.met, b.mėn, b.dien);
   read(c.met, c.mėn, c.dien);
   ankstyva := a;
   if ankstesnė (b, ankstyva)
      then ankstyva := b;
   if ankstesnė(c, ankstyva) 
      then ankstyva := c;
   write(ankstyva.met, ankstyva.mėn: 3, ankstyva.dien: 3)
end.

Šios programos pradiniai duomenys yra trys datos, o rezultatas – viena, pati ankstyviausia iš jų data.

Funkcija ankstesnė nustato, ar pirmoji data (a) yra ankstesnė už antrąją datą (b). Jos parametrai – įrašo tipo kintamieji. Jei nebūtų įrašo, reikėtų šešių parametrų.

Pastaba. Kai tipai vadinami vardais, dažnai pasitaikanti klaida yra duomenų tipo vardo vartojimas vietoj kintamojo vardo. Pavyzdžiui, galima rašyti

šiandien.met,

bet negalima rašyti

data.met,

nes šiandien yra kintamojo vardas, o data – duomenų tipo vardas.

2 pavyzdys. Iki 1971 metų D. Britanijos pinigų sistema buvo tokia: svarai sterlingų, šilingai ir pensai; svarą sterlingų sudarė 20 šilingų, šilingą – 12 pensų. Aprašysime įrašą pinigams užrašyti šia sistema ir sudarykime procedūrą dviem duotoms pinigų sumoms sudėti.

type pinigai = record
                       
svarai: 0..maxint;
                        šilingai: 0..20;
                        pensai: 0..12
                     end;
procedure
sudėtis(a, b: pinigai; var c: pinigai);
   var p: integer;
begin
  
p := a.pensai +
          b.pensai +
          12*(a.šilingai + b.šilingai +
          20*(a.svarai + b.svarai));
   c.pensai := p mod 12;
   p := p div 12;
   c.šilingai := p mod 20;
   c.svarai := p div 20
end;

3 pavyzdys. Žmogus turi iš viso 20 pirštų. Jeigu operuotume duomeniu, kurio reikšmės būtų kuris nors (rankos arba kojos) pirštas, tai reikėtų sugalvoti 20 pirštų vardų. Vartojant įrašą, galima apsieiti su mažiau vardų.

type galūnė = (ranka, koja);
        pusė = (kairė, dešinė);
        pirštas = (nykštys, smilius, didysis, bevardis, mažylis);
        p = record
                
g: galūnė;
                 p: pusė;
                 pir: pirštas
              end;

Užrašysime funkciją, kuri patikrintų, ar dviejų duotų kintamųjų reikšmės apibūdina tą patį pirštą:

function taspats(a, b: p): boolean;
begin
  
taspats := (a.g = b.g) and
                  
(a.p = b.p) and
                  
(a.pir = b.pir)
end;

Šioje programoje kojų pirštus pavadinome tokiais pat vardais, kaip ir rankų pirštus, nors kojų pirštai (išskyrus nykštį) vardų neturi.

Uždaviniai

7.1.1. Aprašykite įrašo tipus, apibūdinančius:

a) tašką koordinačių plokštumoje;
b) tiesinės lygties su dviem kintamaisiais koeficientus.

7.1.2. Laiko tarpą vaizduoja tokio tipo įrašas:

type laikas = record
                       
p: 0..maxint; { paros }
                        h: 0..23, { valandos }
                        min, s: 0..59
                    end

Sudarykite:

a) funkciją, kuri nustatytų, ar du duoti laiko tarpai yra lygūs;
b) funkciją, kuri nustatytų, ar pirmasis duotas laiko tarpas yra trumpesnis už antrąjį;
c) procedūrą, kuri sudėtų du duotus laiko tarpus;
d) funkciją, kurios reikšmė būtų realiojo tipo skaičius, lygus duotam laiko tarpui, išreikštam paromis.

7.1.3. Aprašykite įrašą kampui, išreikštam laipsniais, minutėmis ir sekundėmis, pavaizduoti.
         Sudarykite funkciją šitaip pavaizduotam kampui pakeisti radianais (3600 = 2p
         radianų).

7.1.4. Iki 1920 metų Lietuvoje buvo vartojama colinė matavimo sistema (1 colis = 12,4 mm).
         12 colių sudaro pėdą, o 3 pėdos – jardą.

Aprašykite įrašo tipą, tinkantį ilgiui užrašyti coline sistema.
Sudarykite procedūrą dviem ilgiams, užrašytiems coline sistema, sudėti.
Sudarykite funkciją ilgiui, užrašytam coline sistema, pakeisti metrais.

7.2. Įrašas, sudarytas iš įrašų

Įrašo laukas gali būti bet kurio tipo. Pats įrašas taip pat yra duomenų tipas. Vadinasi, įrašo laukas gali būti kitas įrašas. Pateikiame tokių pavyzdžių iš geometrijos.

Pirmiausia aprašysime tašką:

type taškas = record x, y: real end

Čia x ir y yra taško koordinatės plokštumoje. Pavyzdžiui, aprašę kintamąjį

var a: taškas

ir atlikę prieskyros sakinius

a.x := 3.0;
a.y := -2.0

gausime 31 paveiksle pavaizduotą tašką.

 

 

 

 

31 pav. Taškas

 

Vartodami įrašą taškas, aprašykime naujus įrašus:

type atkarpa = record a, b: taškas { atkarpos galai } end;
       
apskritimas = record centras: taškas;
                                spindulys: real
                             end;
       
trikampis = record a, b, c: taškas end

Visuose trijuose tipuose (atkarpa, apskritimas ir trikampis) vartojamas paprastesnis įrašas – taškas.

Matome, kad įrašai gali būti vienas kitame. Dėl to įrašai priskiriami prie struktūrinių duomenų tipų, arba duomenų struktūrų.

Kiekvieną iš šių tipų galima buvo aprašyti ir tiesiogiai, nevartojant tarpinio tipo taškas, pavyzdžiui:

type ap = record
                  
c: record
                         
x, y: real
                       end;
                  
spindulys: real
               end;
type
apskr = record x, y,
                       spindulys: real
                    end;

Gali iškilti klausimas, kada naudoti tarpinį tipą ir kada didelį įrašą aprašyti tiesiogiai, iš karto. Patariame pasirinkti tą variantą, kuris yra vaizdesnis, aiškesnis. Pavyzdžiui, jeigu programoje yra aprašoma daug geometrinių figūrų, vaizduojamų taškais, tai, be abejo, tašką geriau aprašyti kaip atskirą tipą ir toliau šį tipą naudoti. Kai aprašoma tik viena figūra, tą ją sudarančias kitas figūras geriau neskirstyti į atskirus tipus. Čia galima įžvelgti analogiją tarp įrašų ir procedūrų bei funkcijų: pasikartojančius veiksmus patogu aprašyti funkcijomis ir procedūromis, o pasikartojančias duomenų grupes – duomenų struktūromis (įrašais).

Grįžkime prie apskritimo aprašo.

Aprašykime tipų apskritimas ir apskr kintamuosius:

var p, s: apskritimas;
      r: apskr;
      t: taškas

Atlikę sakinius

t.x := 0.0;
t.y := 2.0;
p.centras := t;
p.spindulys := 1.0;
r.x := 4.0;
r.y := 1.0;
r.spindulys := 2.0;
s := p;
s.centras.x := 6.0

gausime tris apskritimus.

Kintamojo t galima buvo ir nenaudoti. Tada pirmuosius tris prieskyros sakinius reikėtų perrašyti taip:

p.centras.x := 0.0;
p.centras.y := 2.0

Kintamieji p ir s yra to paties tipo. Todėl vieno jų reikšmę galima priskirti kitam ir atlikti sakinį s := p.

Kintamasis r yra jau kito tipo, nors taip pat reiškia apskritimą. Ar galima kintamojo r reikšmę priskirti kintamiesiems p ir s? Paskalio kalboje tai neapibrėžta. Todėl šiuo klausimu programuotojų nuomonės skiriasi. Tačiau logiškiau prieskyros sakinyje skirtingų tipų reikšmių nepainioti – jeigu programuotojas sugalvojo skirtingų tipų vardus, tai matyt, jie kažkuo turi skirtis. Tipus apskritimas ir apskr geriau laikyti skirtingais ir nepainioti jų kintamųjų reikšmių. Vadinasi, abi prieskyros sakinio pusės turi būti to paties tipo.

Dar pateikiame funkcijų ir procedūrų pavyzdžių, kuriuose yra įrašų. Sakykime programoje aprašyti tokie įrašo tipai:

type taškas = record x, y: real end;
      
atkarpa = record a, b: taškas end;
      
apskritimas = record c: taškas; { centras }
                               r: real { spindulys }
                            end;

1 pavyzdys. Funkcija atstumui tarp dviejų taškų rasti (32 pav.):

function atstumas (a, b: taškas): real;
begin
  
atstumas := sqrt(sqrt(b.x - a.x) + sqrt(b.y - a.y))
end;

 

 

 

 

 

 

32 pav.

 

2 pavyzdys. Funkcija atkarpos ilgiui rasti:

function ilgis (atk: atkarpa): real;
begin
  
ilgis := atstumas(atk.a, atk.b)
end;

3 pavyzdys. Funkcija, patikrinanti, ar duotas taškas yra duoto apskritimo viduje:

function viduje (t: taškas; ap: apskritimas): boolean;
begin
  
viduje := atstumas(t, ap.c) < ap.r
end;

4 pavyzdys. Funkcija, patikrinanti, ar kertasi du duoti apskritimai:

function kertasi (ap, aps: apskritimas): boolean;
begin
  
kertasi := ap.r + aps.r > atstumas(ap.c, aps.c)
end;

Uždaviniai

7.2.1. Aprašykite taisyklingąjį daugiakampį apibūdinantį įrašą.

7.2.2. Sudarykite funkciją trikampio plotui rasti. Pradinio duomens tipas trikampis. Vartokite
         šiame skyrelyje aprašytas funkcijas.

7.3. Masyvas

Uždaviniuose dažnai būna didelės vienodo tipo duomenų grupės. Tokius duomenis patogu jungti į masyvus. Masyvas – tai duomenų struktūra, kurią sudaro daugelis vienodo tipo reikšmių.

Išnagrinėkime pavyzdį. Sakykime, reikia turėti duomenų struktūrą, nurodančią pamokų skaičių kiekvieną savaitės dieną. Tam aprašome vardinį tipą savd, duomenų tipą pamokų skaičiui kiekvieną savaitės dieną fiksuoti – masyvą, ir kintamąjį p:

type savd = (pirm, antr, treč, ketv, penk, šešt, sekm);
        pamokos = array [savd] of 0..6;
var p: pamokos;

Skirtingai nuo įrašo, masyvo komponentai nurodomi ne laukų vardais, o kito, diskrečiojo duomenų tipo reikšmėmis. Šiuo atveju masyvo komponentai – jie vadinami masyvo elementais – nurodomi tipo savd reikšmėmis, kurios vadinamos indeksais.

Kaip matyti iš ankstesnio aprašo, tipas savd turi iš viso 7 reikšmes. Vadinasi, masyvas pamokos turi 7 elementus. Visas masyvas nurodomas kintamojo vardu, šiuo atveju – vardu p. Atskiri masyvo elementai nurodomi masyvo vardu ir po jo – laužtiniuose skliaustuose parašytu indeksu. Kintamasis p[pirm] reiškia pamokų skaičių pirmadienį, kintamasis p[antr] – pamokų skaičių antradienį ir t. t.

Kokio tipo reikšmes gali įgyti masyvo elementai, rašoma po žodžio of tipo apraše. Šiuo atveju pamokų skaičius išreiškiamas atkarpos tipu 0..6. Vadinasi, per dieną gali būti ne daugiau kaip 6 pamokos.

Masyvo elementus galima naudoti, kaip ir paprastus kintamuosius, t. y. kaip reiškinius, ir rašyti kairėje prieskyros sakinio pusėje; jie gali būti faktiniai funkcijų ir procedūrų parametrai.

Štai keli prieskyros sakiniai su kintamojo p komponentais:

p[pirm] := 5;
p[antr] := p[pirm];
p[treč] := p[pirm]+1;
p[ketv] := 4;
p[penk] := p[ketv];
p[šešt] := 3;
p[sekm] := 0

Atlikę šiuos sakinius, gausime kintamojo p reikšmę (33 pav.).

pirm

5

antr

5

treč

6

ketv

4

penk

4

šešt

3

sekm

0

33 pav.

Masyvo indeksai turi būti diskrečiojo duomenų tipo reikšmės. Su tokiomis reikšmėmis atliekamos tam tipui leidžiamos operacijos. Ši masyvo indeksų savybė ypač dažnai pritaikoma cikluose: dažniausiai masyvo indeksas įgyja visas leistinas reikšmes. Pavyzdžiui, norint rasti pamokų skaičių s per savaitę, reikia parašyti tokį ciklą:

s := 0;
for d := pirm to sekm do
    
s := s + p[d]

Čia ciklo kintamasis d turi būti savd tipo. Atlikę šį ciklą su ankstesne kintamojo p reikšme, gausme s = 27.

Masyvo elementai dar vadinami indeksuotais kintamaisiais.

Aprašome daugiau masyvų tipų:

1. Vienos paros oro temperatūra, išmatuota kas valandą:

type temp = array [0..23] of -40..40;

2. Šimto skaičių seka:

type seka = array [1..100] of integer;

3. Kita šimto skaičių seka:

type kitaseka = array [2..101] of integer;

Masyvas kitaseka turi tiek pat elementų, kiek ir masyvas seka, tik jo elementai indeksuojami kito intervalo sveikaisiais skaičiais.

Masyvo tipo kintamuosius leidžiama rašyti abiejose prieskyros sakinio pusėse, jie gali būti funkcijų arba procedūrų parametrai.

Masyvo elemento tipas būna įvairus: loginis, vardinis, sveikasis, realusis, įrašas, masyvas ir t. t. Aprašome dar du masyvus.

1. Šešiakampis

type šešiakampis = array [1..6] of taškas

Čia taškas – įrašo tipas, kuris turėjo būti aprašytas prieš tai, pavyzdžiui, taip:

type taškas = record x, y: real end

Tipą šešiakampis galima aprašyti ir iš karto (t. y. be tipo taškas):

type šešiakampis = array [1..6] of
                                 record
x, y: real end

Aprašome tipo šešiakampis kintamąjį

var x: šešiakampis

Pateikiame tokiais aprašais apibūdintų kintamųjų tipus:

x – šešiakampis, t. y. šešių elementų masyvas, kurio kiekvienas elementas yra įrašas, sudarytas iš dviejų realaus tipo elementų;

x[2] – taškas, nurodantis antrąjį šešiakampio kampą, t. y. įrašas, sudarytas iš dviejų realaus tipo elementų;

x[2].x – taško, nurodančio antrąjį šešiakampio kampą, koordinatė x (realaus tipo).

2. Mėnesio kalendorius gali būti pavaizduotas šitaip:

P        2     9   16   23   30
A        3   10   17   24   31
T         4   11   18   25
K        5   12   19   26
P        6   13   20   27
Š        7   14   21   28
S   1   8   15   22   29

Aprašome masyvo tipą kalend, kuriuo būtų galima pavaizduoti minėtą kalendorių:

type savd = (pirm, antr, treč, ketv, penk, šešt, sekm);
        savnr = 1..6             { savaitės numeris }
        diena = 0..31 ;         { nuliu žymėsime tuščius }
                                      { kalendoriaus langelius masyve }
        kalend = array [savnr] of
                         array
[savd] of diena

Aprašome tipo kalend kintamąjį:

var k: kalend;

Jeigu kintamojo k reikšmė būtų anksčiau pavaizduotas kalendorius, tai masyvas k[2] (jis įeina į masyvą k) reikštų antrosios mėnesio savaitės dienas – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masyvo elementas k[2][pirm] būtų lygus 2, o elementas k[1][pirm] – nuliui, nes pirmoji pavaizduoto mėnesio savaitė prasideda tik sekmadienį.

Masyvo elementus, nurodomus keliais indeksais, galima rašyti paprasčiau – vidurinių skliaustų ] [ poras pakeičiant kableliais, pavyzdžiui, vietoj k[2][pirm] – rašyti k[2, pirm].

Pateikiame programų su masyvais pavyzdžių.

1 pavyzdys. Procedūra tipo kalend masyvui užpildyti:

procedure kal (sd: savd;                   { kurią savaitės dieną }
                                                        { prasideda mėnuo }
                       dsk: diensk;               { mėnesio dienų skaičius }
                       var mėnuo: kalend);
   var mėnd: diena;                            { mėnesio diena }
         snr: savnr;
         sdx: savd;
begin
  
mėnd := 0;
   for snr := 1 to 6 do
      for
sdx := pirm to sekm do
         begin
             if
(snr = 1) and (sdx = sd)
                then mėnd := 1 { kalendoriaus pradžia }
                else if mėnd = dsk
                     then mėnd := 0 { kalendoriaus pabaiga }
                     else if mėnd <> 0 then mėnd := mėnd + 1;
             mėnuo[snr, sdx] := mėnd
         end
end

Kad masyvas k vaizduotų minėto mėnesio kalendorių, programoje reikėtų parašyti kreipinį

kal(sekm, 31, k)

2 pavyzdys. Kompiuteris skaito 100 skaičių seką. Kompiuteris rašo tuos pačius skaičius, sutvarkytus didėjimo (tiksliau, nemažėjimo) tvarka:

program tvarkymas;
   const n = 100;
   var prad: text;                          { byla, turinti bent 100 skaičių }
         x: integer;                          { skaičius }
         m: array [1..n] of integer;   { sutvarkyti skaičiai }
         i, ind: 1..n;                         { indeksai }
         tinka: boolean;                   { tinka į m[i] vietą }
begin
  
assign(prad, 'DUOMENYS.TXT'); reset(prad);
   for ind := 1 to n do
      begin
         
tinka := false;
          i := ind;
          read(prad, x);
          while not tinka do
               if
i = 1 then tinka := true
                   else if m[i-1] <= x then tinka := true
                       else begin
                                 
m[i-1] := m[i];
                                  i := i - 1
                               end;
           m[i] := x
      end;
   for
i := 1 to n do
      
writeln(m[i])
end.

Skaičiai masyve rašomi taip, kad visi jo elementai būtų sutvarkyti nuo mažiausio iki didžiausio. Jeigu naujai perskaitytas skaičius x ne mažesnis už paskutinį masyvo elementą m[i-1], tai skaičius įrašomas į paskutinį laisvą masyvo elementą m[i]. Priešingu atveju masyvo elementai iš eilės stumiami per vieną vietą į dešinę tol, kol randama tinkama vieta naujam skaičiui x įrašyti (tokia, kad kairėje nuo jo neliktų skaičių, didesnių už jį, o dešinėje – visi skaičiai būtų didesni).

3 pavyzdys. Masyvo elementų rikiavimo procedūra.

const n = ...;
type masyvas = array [1..n] of integer;
procedure tvarka(var m: masyvas);
   var c: integer;                                 { masyvo elementas }
         j, k: 1..n;                                   { masyvo indeksai }
begin
   for
k := 1 to n-1 do
      for
j := 1 to n-k do
         if
m[j] > m[j+1] then
            begin
                                    { du elementai keičiami vietomis }
                c := m[j+1];
                m[j+1] := m[j];
                m[j] := c
            end
end
;

Šis masyvo elementų rikiavimo metodas vadinamas „burbulo“ metodu. Kiekvienas masyvo elementas pamažu juda link savo vietos panašiai kaip burbulas pamažu kyla į vandens paviršių. Tai pats paprasčiausias ir pats lėčiausias rikiavimo metodas. Efektyvesni rikiavimo metodai puikiai aprašyti knygoje [9].

4 pavyzdys. Pradiniai duomenys – mokinių pažymių seka. Sekos pabaigą pažymėsime nuliu. Sudarykime programą pažymiams sumuoti ir pažymių vidurkiui rasti.

program pažymiai;
   var k, p: 0..5;              { pažymiai }
         suma,                   { pažymių suma }
         n: integer;              { pažymių skaičius }
         vidurkis: real;
         paž: array [1..5] of integer;
begin
   for
k := 1 to 5 do
      
paž[k] := 0;
                              { užpildomas pažymių masyvas }
   read(p);
   while p <> 0 do
      begin
         
paž[p] := paž[p]+1;
          read(p)
      end;
                              
{ randamas vidurkis }
   n := 0; suma := 0;
   for k := 1 to 5 do
      begin
         
n := n+paž[k];
          suma := suma + paž[k]*k
      end;
  
vidurkis := suma/n;
   for k := 1 to 5 do
      
writeln(k, ':', paž[k]: 2);
   riteln('VIDURKIS ', vidurkis)
end.

Uždaviniai

7.3.1. Aprašykite duomenų tipą, kurio reikšmė būtų kiekvieno metų mėnesio vidutinė,
         žemiausia ir aukščiausia temperatūra.

7.3.2. Sudarykite dvi procedūras vieno mėnesio kalendoriui spausdinti iš tipo kalend masyvo šitokiu pavidalu:

a)

     2     9   16   23   30
     3   10   17   24   31
     4   11   18   25
     5   12   19   26
     6   13   20   27
     7   14   21   28
1   8   15   22   29

b)

                                         1
2       3    4     5     6     7    8
9     10   11   12   13   14   15
16   17   18   19   20   21   22
23   24   25   26   27   28   29
30   31

7.3.3. Ką reikėtų pakeisti 2 pavyzdžio programoje tvarkymas, kad pradiniai duomenys būtų
         rašomi nedidėjimo tvarka?

7.4. Įrašo ir masyvo palyginimas

Įrašas ir masyvas – dvi duomenų struktūros, du duomenų tipai. Išsiaiškinkime, ką jie turi bendra ir kuo jie skiriasi?

Abi struktūras sudaro komponentai – kitos smulkesnės struktūros arba paprastosios (skaliarinės) reikšmės. Jų komponentų tipai gali būti įvairūs: įraše – įrašas arba masyvas, o masyve – masyvas arba įrašas. Vieną struktūrą įterpdami į kitą, galime aprašyti sudėtingiausias duomenų struktūras, panašiai kaip įterpdami vieną į kitą funkcijas arba procedūras, aprašome įvairaus sudėtingumo veiksmus.

Pagrindinis skirtumas tarp įrašo ir masyvo yra tas, kad visi masyvo komponentai turi būti to paties tipo (įrašo komponentai gali būti skirtingų tipų). Dėl to nevienodai nurodomi komponentai. Įrašo komponentai vadinami laukais, kurių vardai nurodomi įrašo apraše. Masyvo komponentus, kurie vadinami elementais, nurodo indeksai. Elementų indeksai yra diskrečiojo duomenų tipo reikšmės, o su jomis galima atlikti operacijas, pavyzdžiui, vartojant funkcijas succ ir pred, pereiti prie kitos indekso reikšmės. Tokia galimybe paranku pasinaudoti cikluose, o automatiškai perrinkti įrašo laukų negalima. Ši įrašų ir masyvo skirtybė atsiranda ne dėl kokių nors susitarimų arba komponentų žymėjimo, bet dėl to, kad masyvo elementai yra to paties tipo, o įrašo laukai gali būti skirtingų tipų. Jeigu automatiškai perrinktume įrašo laukus, tai programoje nebūtų galima užrašyti operacijų su įrašo laukais, nes nežinotume, kokio tipo gali būti laukas.

Kadangi masyvo elementai indeksuojami diskrečiojo duomenų tipo reikšmėmis, tai jų elementų gali būti labai daug. Tuo tarpu visų įrašo laukų vardus reikia išvardyti įrašo apraše. Dėl to įrašus su daugeliu komponentų nepatogu aprašyti. Kai duomenų struktūroje yra nedaug to paties tipo komponentų, juos galima aprašyti ir įrašu, ir masyvu. Pavyzdžiui, aprašykime įrašu racionalųjį skaičių (arba paprastąją trupmeną):

type rac = record
                   
skaitiklis, vardiklis: integer;
                end

arba tokio tipo masyvais

type racm1 = array [1..2] of integer

arba

type racm2 = array [(skaitiklis, vardiklis)] of integer

Aprašę kintamuosius

var x: rac;
      y: racm1;
      z: racm2

trupmenos skaitiklį turėtume nurodyti taip:

x.skaitiklis
y[1]
z[skaitiklis]

Pirmas ir trečias variantas yra vaizdesni. Tačiau trečiame variante vartojamas papildomas vardinis duomenų tipas, turintis dvi reikšmes.

Kurį variantą pasirinkti? Turbūt lakoniškiausias ir aiškiausias yra pirmasis.

Galima pastebėti analogiją tarp valdymo ir duomenų struktūrų.

Iš paprastųjų sakinių (pavyzdžiui, prieskyros) yra sudaromi sudėtingesni struktūriniai sakiniai – valdymo struktūros (pavyzdžiui, sudėtinis sakinys, ciklo sakinys). Iš paprastųjų duomenų tipų (pavyzdžiui, sveikųjų skaičių, loginių reikšmių) irgi sudaromi sudėtingesni duomenų tipai, kurie vadinami struktūriniais duomenų tipais, arba duomenų struktūromis.

Sudėtingą duomenų struktūrą galima išreikšti vis paprastesnėmis, kol galiausiai prieinama prie paprastųjų duomenų tipų. Pasikartojančius veiksmus galima užrašyti funkcijomis ir procedūromis, o pasikartojančias keliose programos vietose duomenų struktūras patogu aprašyti duomenų tipais.

Išnagrinėję duomenų ir valdymo struktūras, galime sėkmingai programuoti sudėtingus realaus gyvenimo uždavinius, nes jau mokame sudėtingus veiksmus skaidyti į paprastesnius (naudoti funkcijas, procedūras ir valdymo struktūras), o sudėtingas duomenų struktūras skaidyti į paprastesnes duomenų struktūras.

Uždavinys

7.4.1. Kurie iš šių teiginių yra teisingi:

a) masyvo indeksą galima apskaičiuoti;
b) įrašo lauką galima apskaičiuoti;
c) vietoj įrašo, kurio visi laukai yra to paties tipo, galima naudoti masyvą;
d) įrašo laukus galima įvardyti vardinio tipo konstantomis.

7.5. Duomenų struktūros sudarymo pavyzdys: šachmatų lenta

Kai gerai parinkta duomenų struktūra, lengviau užrašyti veiksmus su tais duomenimis. Todėl, dar prieš rašant veiksmus, reikia gerai apgalvoti duomenų struktūras ir parinkti pačias tinkamiausias, kuo natūraliau atspindinčias ir uždavinį, ir veiksmus programoje.

Sudarykime duomenų tipą, kurio reikšmė būtų šachmatų lenta (34 pav.). Ją patogu vaizduoti masyvu, sudarytu iš langelių. Lentos stulpelius priimta žymėti raidėmis, o eilutes skaičiais. Todėl pirmiausia aprašysime masyvo indeksų tipus:

 34 pav.

    type stulpelis = (a, b, c, d, e, f, g, h);
            eilutė = 1..8;

Dabar galime aprašyti ir masyvą. Galimi du variantai:

1) type lenta = array [stulpelis] of
    array
[eilutė] of ...

2) type lenta = array [eilutė] of
    array [stulpelis] of ...

Jeigu priimtume pirmąjį variantą, tai masyvo elementus (langelius) reikėtų indeksuoti, pavyzdžiui, taip: [a, 3], jei antrąjį, – tai šitaip: [3, a]. Kadangi šachmatų literatūroje priimta pirma rašyti raidę, po to skaičių (pavyzdžiui, a3), tai natūralesnis pirmasis variantas.

Dabar reikia aprašyti masyvo elemento – lentos langelio – tipą. Ant lentos statysime šachmatų figūras. Vadinasi, langelio reikšmė bus figūra.

Šachmatų figūros tipą galima aprašyti šitaip:

type figūra = (karalius, valdovė, bokštas,
                     rikis, žirgas, pėstininkas)

Betgi čia dar ne viskas. Šachmatų figūros yra baltos ir juodos, o langeliai gali būti neužimti. Todėl dar reikia aprašyti figūros spalvą:

type spalva = (nieko, balta, juoda)

Reikšmė nieko – tai trečioji „spalva“, reikšianti, kad langelis neužimtas.

Aprašysime masyvo elemento tipą:

type langelis = record
                         
f: figūra;
                          s: spalva
                       end

Dabar visus aprašus surašysime pagal Paskalio kalbos taisyklę, kuri teigia, kad naujo duomenų tipo apraše galima naudoti tik jau aprašytus duomenų tipus.

type figūra = (karalius, valdovė, bokštas,
                     rikis, žirgas, pėstininkas);
        spalva = (nieko, balta, juoda);
        langelis = record
                          
f: figūra;
                           s: spalva
                       end;
        stulpelis = (a, b, c, d, e, f, g, h);
        eilutė = 1..8;
        lenta = array [stulpelis] of
                       array [eilutė] of langelis;

Aprašysime dvi šachmatų lentas:

var x, y: lenta

Atskirą lentos langelį galima nurodyti kintamuoju su dviem indeksais, pavyzdžiui:

x[a][3] reikš langelį a3 lentoje x,
y[h][5] reikš langelį h5 lentoje y.

Baltųjų žirgo ėjimą į langelį b4 lentoje x galima užrašyti taip:

x[b][4].f := žirgas;
x[b][4].s := balta

Figūros perkėlimą iš langelio b4 į langelį c6 (žirgo ėjimu) toje pat lentoje užrašysime šitaip:

x[c][6] := x[b][4];
x[b][4].s := nieko

Po šių veiksmų langelyje b4 liks „bespalvė“, nieko nereiškianti figūra. Tai, žinoma, nenatūralu. Norint šito išvengti, galima būtų pritaikyti Paskalio kalbos įrašą su variantine dalimi.

Visų figūrų perkėlimą iš lentos x į lentą y galima užrašyti vienu prieskyros sakiniu:

y := x

Uždaviniai

7.5.1. Rubiko kubo sienos nudažytos 6 skirtingomis spalvomis: balta, žalia, raudona,
         geltona, oranžine, mėlyna. Kiekviena siena padalyta į 9 kvadratėlius.

Aprašykite duomenų tipą bet kuriam kubo spalvų deriniui užrašyti.

7.5.2. Sudarykite funkciją, patikrinančią, ar Rubiko kubas tikrai turi po 9 kiekvienos spalvos
         kvadratėlius. Panaudokite ankstesnio uždavinio duomenų tipus ir, jei reikia, aprašykite
         naujus.

7.6. Aibė

Vieno kurio nors diskrečiojo duomenų tipo reikšmių rinkinys vadinamas aibe. Pavyzdžiui, turime savaitės dienų tipą

type savd = (pirm, antr, treč, ketv, penk, šešt, sekm)

Pateiksime keleto šio duomenų tipo aibių.

[pirm];
[pirm, penkt];
[šešt, sekm];
[]
[pirm..sekm]

Aibės reikšmės suskliaudžiamos į laužtinius skliaustus. Šitaip aibės reikšmė atskiriama nuo paprastojo duomenų tipo reikšmės. Pavyzdžiui, pirm yra tipo savd reikšmė, o [pirm] yra aibės tipo reikšmė.

Aibė [] neturi nė vieno komponento. Ji yra tuščia.

Paskutinę pavyzdžių sąraše pateiktą aibę sudaro visos savaitės dienų tipo reikšmės.

Ištisinį į aibę patenkančių reikšmių intervalą galima užrašyti paprasčiau, nurodant tik intervalo rėžius.

Aibėje negali būti pasikartojančių komponentų.

Aibės duomenų tipo aprašas pardedamas baziniais žodžiais set of, po kurių nurodomas aibės komponentų tipas. Pateiksime pavyzdžių.

type SavDienųAibė = set of savd;
        skaitmenys = set of 0..9;
        dviženkliai = set of 10..99;

Dabar galima aprašyti šių aibių kintamuosius ir jiems priskirti aibių reikšmes.

var sd: savd;
      sk: skaitmenys;
      dd: savd;
      sk := [1, 3, 5, 7, 9];         { nelyginių skaitmenų aibė }
      dd := [pirm..penk];          { darbo dienų aibė}

Aibės komponentų tipas vadinamas aibės baziniu duomenų tipu. Bazinis tipas gali būti bet kuris diskretusis duomenų tipas, turintis nedidelį reikšmių skaičių. Daugumoje kompiliatorių šis skaičius yra 256.

Su aibėmis atliekamos matematikoje žinomos aibių operacijos. Tiktai jos žymimos kitaip.

Operacijos pavadinimas

Žymėjimas matematikoje

Žymėjimas Paskalyje

Pavyzdžiai

Sąjunga

+

[1..5, 7] + [6, 9] ® [1..7, 9]

Sankirta

*

[1..5, 7] * [3..9] ® [3..5, 7]

Skirtumas

   \

-

[1..5, 7] \ [3..9] ® [1, 2]

Santykio 

<=

[1..5, 7] <= [3..9] ® false

Santykio 

>=

[1..5, 7] >= [3..9] ® false

Priklausomybė

in

4 in [1..5, 7] ® true

Yra matematinių uždavinių, kuriuose operuojama su aibėmis. Tačiau programavime aibės dažniau naudojamos netiesiogiai, kaip patogi išraiškos priemonė sąlygose. Pavyzdžiui, užuot rašę

if a > 10 and a <= 20...

galime rašyti

if a in 11..20...

Tokie užrašai žymiai sutrumpėja, kai reikia išrinkti daugelį nesistemingai išsibarsčiusių reikšmių.

Pavyzdys. Funkcija, skaičiuojanti balsių kiekį simbolių masyve.

const n = 1000;
type tekstas = array [1..n] of char;
function balsės (t: tekstas): integer;
                           { laikoma, kad tekste tik didžiosios raidės }
   var balsk,         { balsių skaičius }
         i: integer;
begin
  
balsk := 0;
   for i := 1 to n do
     if
t[i] in ['A', 'Ą' , 'E', 'Ę', 'Ė', 'I',
                 'Į', 'Y', 'O', 'U', 'Ų', 'Ū']
         then balsk := balsk + 1;
   balsės := balsk
end;

Aibės duomenų tipas dažniausiai laikomas struktūriniu. Tačiau jos komponentų tipas gali būti tik paprastasis. Taigi aibė neturi tokių struktūrizavimo galimybių, kaip masyvas arba įrašas.

Uždaviniai

7.6.1. Kurie iš šių teiginių teisingi:

a) aibės elementai gali būti realieji skaičiai;
b) aibės elementai gali būti masyvai;
c) masyvo elementai gali būti aibės;
d) visi aibės elementai turi būti vienodo tipo.

7.6.2. Kurių iš čia pateiktų aibių reikšmės yra lygios?

a := [1, 2, 7] + [5..10];
b := [1..10] - [3..4] + [2];
c := ([1..10] - [3..4] + [2]) * [];
d := [].

7.6.3. Kurie aibių reiškiniai užrašyti neteisingai ir kodėl?

a) [9, 2] + [3];
b) [2, 9] + 3;
c) [2] in [2, 9];
d) 2 in [2..9];
e) 4 in [9..2];

7.6.4. Tekstinė byla SK.TEK yra sudaryta iš sveikųjų skaičių. Teigiama, kad visi joje
         esantys skaičiai iš intervalo [0; 99] yra skirtingi. Parašykite programą, kuri patikrintų,
         ar iš tikrųjų taip yra ir, kaip rezultatą, parašytų vieną iš dviejų pranešimų:

Byloje SK.TEK visi skaičiai iš intervalo [0; 99] yra skirtingi
Byloje SK.TEK nevisi skaičiai iš intervalo [0; 99] yra skirtingi

E Ankstesnis puslapis

3 Turinys

Kitas puslapis F

tus0.gif (69 bytes)